Kreatívne centrum

SPU v Nitre

Priestor pre udržateľné inovatívne riešenia

ITMS2014+ 302031ADP4

Kreatívne centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude sídliť v budove Slovenskej poľnohospodárskej knižnice na Štúrovej 51 v Nitre. Po jej rekonštrukcii tam budú k dispozícii multifunkčné priestory vybavené modernými technológiami, kongresové sály so špičkovou audiovizuálnou technikou, ateliéry pre krajinársku tvorbu a zelený dizajn, laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality, kamerové a 3D štúdiá, ale aj zdieľané kancelárie či miesta pre posedenie pri káve, neformálne diskusie a stretnutia.

Naším cieľom je prebudiť kreatívny potenciál v nitrianskom regióne a podporiť inovatívne zmýšľajúcich jednotlivcov i subjekty v kreatívnom priemysle pri realizácii ich nápadov. Chceme vytvoriť zázemie pre všetkých, ktorí sú environmentálne a sociálne uvedomelí, aby sa mali kde združovať a testovať inovatívne riešenia pre ekologické a udržateľné podnikanie. Ponúkame široké spektrum vzdelávacích programov, podnikateľského poradenstva, podujatí a ďalších služieb v oblasti „zeleného“ dizajnu, architektúry a reklamy, ktorých ambíciou je stimulovať tvorbu pracovných miest v kreatívnom priemysle so zameraním na plnenie priorít, akými sú zvyšovanie viditeľnosti a konkurencieschopnosti udržateľného podnikania, podpora procesu ekologizácie a tiež inovatívnych riešení pre biohospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku naprieč jednotlivými odvetviami kreatívneho priemyslu.
Využite už teraz naše služby poskytované vo virtuálnej etape fungovania a potom sa na vás tešíme v zrekonštruovaných priestoroch Kreatívneho centra SPU v Nitre.

0
ODDELENIA
0
PROGRAMY
0+
SLUŽIEB
0
ŠTVORCOVÝCH METROV
Untitled design-12 Ty Inkubátor Akcelerátor Vzdelávanie Firma

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?
Prístupnou formou priblíženie profesie Architektúra ako celospoločensky vnímaného fenoménu odbornej i laickej verejnosti v duchu hesla „prostredie vychováva“. Pri posudzovaní značky spoločnosti, architektonická forma častokrát predurčuje obsah a činnosť. Kvalita architektúry môže byť rozdielovým faktorom v súťaži o zákazníka, investora, kvalitného kolegu…či už v podobe profesijného portfólia, sídla spoločnosti, referencií v súťaži.

PRE KOHO TU SME?
Chceme prepájať štúdium s praxou, pomáhať napredovať študentom a absolventom profesií krajinná architektúra a architektúra v spolupráci so skúsenými a kvalitnými osobnosťami architektúry, zároveň ponúkať široké spektrum služieb odbornej i laickej verejnosti, spolupracovať s obcami a mestami najmä v oblasti adaptačných opatrení na zmenu klímy.

AKO NA TO?
Kreatívne centrum SPU ponúka platformu v podobe kvalitne vybavených ateliérov, odborného vedenia, školení, workshopov a poradenstva, na spoluprácu medzi študentmi, krajinnými architektami, architektami. Možnosti pre výskum, na plánovací a projekčný proces a overenie riešení, na tvorbu príležitostí pre novú generáciu architektov a krajinných architektov, ktorí budú chápať, že nie v konkurencii, ale v spolupráci vždy vznikli tie najhodnotnejšie diela architektúry.

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?
Chceme pomáhať pri implementácii slovenských dizajnov na domáci aj zahraničný trh. Uvedomujeme si, že kvalitný dizajn má svoje miesto v širokej škále podnikania a je dôležitou súčasťou komunikácie produktu či firmy s verejnosťou.
Jedným z našich zámerov je vytvárať komunikačný priestor medzi architektúrou, reklamou, dizajnom a podnikateľským prostredím.

PRE KOHO TU SME?
Za dôležité považujeme približovať dizajn a jeho možnosti odbornej, laickej verejnosti a podnikateľskému prostrediu.

AKO NA TO?
Vytvárame podmienky pre autentickú dizajnérsku tvorbu. Zameriavame sa na vzdelávanie podporujúce komunikačné zručnosti. Prepájame dizajnérov a dizajn s ďalšími oblasťami kultúrneho priemyslu a podnikania. Podporujeme interdisciplinaritu v dizajne, väzby medzi výskumom, tvorbou inovácii a podnikaním v oblasti dizajnu. Snažíme sa prepájať slovenských dizajnérov so zahraničnými.

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM?
Chceme pomáhať podnikateľom a iným záujmovým skupinám pri torbe kreatívy v reklame vytvorením modernej infraštruktúry a prepojením s odborníkmi. Uvedomujeme si, že efektívna a účinná reklama má svoje miesto v širokej škále podnikania a je dôležitou súčasťou komunikácie. Okrem prieskumných služieb v tejto oblasti chceme poskytovať odporúčania, poradenstvo, konzultácie ako aj komplexné riešenia a stratégie.

PRE KOHO TU SME?
Za dôležité považujeme približovať možnosti tvorby efektívnej reklamy, kreatívy a dostupné spôsoby ich testovania nielen pre podnikateľské prostredie, ale aj širokú a odbornú verejnosť.

AKO NA TO?
Vytvárame modernú infraštruktúru a podmienky pre tvorbu efektívnej a účinnej reklamy v podobe profesionálneho kamerového štúdia, nahrávacieho štúdia, testovacieho laboratória a štúdia virtuálnej (VR) a rozšírenej reality (AR). Zameriavame sa na vzdelávanie, mentoring a šírenie povedomia o najnovších poznatkoch z oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Prepájame odborníkov na reklamu/komunikáciu s ďalšími oblasťami kultúrneho priemyslu a podnikania. Podporujeme tvorbou inovácii a interdisciplinaritu vo výskumných riešeniach uplatniteľných v oblasti reklamy.

Etapa virtuálneho fungovania