Oddelenie architektúra – Multispektrálny senzor MicaSense RedEdge-MX

Je to multispektrálny senzor so schopnosťou zberu dát v piatich elektromagnetických spektrách (červené, zelené, modré, blízke infračervené a red-edge). Kamera je navrhnutá na mapovanie v oblasti poľnohospodárstva, kde zachytáva spektrálne pásma potrebné pre základné ukazovatele zdravia plodín a ďalšie analýzy. Najbežnejšie využitie kamery:
• kvantifikácia vegetácie: kamera môže poskytovať dôležité informácie o obsahu chlorofylu a iných fotosyntetických pigmentov v rastlinách. Tieto dáta môžu byť využité na kvantifikáciu zelenej hmoty a vyhodnotenie zdravotného stavu vegetácie,
• optimalizácia hnojenia a zavlažovania: na základe dát z kamery je možné určiť oblasti s rôznym zdravotným stavom rastlín a prispôsobiť aplikáciu hnojív a zavlažovania podľa potreby, čím sa minimalizuje plytvanie zdrojmi,
• detekcia chorôb a stresov: Multispektrálne dáta z kamery môžu poskytovať náhľad na choroby, škodcov a stresové stavy rastlín skôr, než sú tieto problémy viditeľné vo forme zmien farby alebo rastu,
• mapovanie a monitorovanie: Kamera je často používaná na mapovanie rozloženia vegetácie v rôznych oblastiach, ako sú poľnohospodárske polia, lesy a ekosystémy. To umožňuje sledovať zmeny v čase a zhromažďovať údaje pre plánovanie a riadenie poľnohospodárskych aktivít.