Vzdelávanie, ktorého cieľom je zlepšiť pochopenie potreby marketingového výskumu nielen na vedomej (explicitnej ) ale aj nevedomej (implicitnej) úrovni, povedomie o inovatívnych výskumných riešeniach a poskytnúť účastníkom relevantné know-how ako chápať výsledky marketingového výskumu/data miningu.