16. októbra 2022
Napísal: Filip

Úlohou FÓRA je spájať dizajnérov, architektov, študentov, podnikateľov, výskumníkov, odborníkov z praxe, samosprávy a iných pridružených, ale aj zdanlivo nesúvisiacich oblastí. Účelom takéto široko spektrálneho prepojenia je hľadanie nových ciest a možností pri riešení individuálnych dizajnérskych a architektonických problémov v prospech rozvoja podnikania v týchto oblastiach. Náplňou tejto platformy je riešenie koncepčných a praktických otázok v súčasnosti presahujúcich samostatné disciplíny dizajnu a architektúry. Zároveň si fórum kladie za ciel prepájať odborníkov a podnikateľov dizajnu aj s inými oblasťami podnikania a tým napomáhať rozvoju ich individuálnych cieľov. FÓRUM by malo byť dohodou, otvorenou komunikačnou platformou a členskou základňou, ktorá bude podpornou aktivitou pre tvorbu pripravovaných aktivít KC – SPU.

Prvou a aktuálnou interdisciplinárnou témou (v prípravnej fáze FÓRA), na riešení ktorej testujeme vhodný spôsob fungovania a inštitucionalizácie FÓRA je: Špecifiká plánovania a dizajnu verejných priestranstiev v rurálnom a periurbánnom prostredí. Za prvú prípadovú štúdiu bola zvolená mestská časť Nitry – Dražovce.

Skladba zúčastnenej konzultačnej skupiny (konzultačná skupina bola volená a oslovovaná s dôrazom na riešenú problematiku a špecifiká volenej oblasti)– architekt urbanista, architekt – autor nezrealizovaného projektu rozvoja Dražoviec, architekt územného plánu, odbor kultúry mesto Nitra, expertka rozvojových projektov, zástupca cirkvi z Dražoviec, zástupca pedagogického zboru ZŠ Dražovce, zástupkyňa Manifest 2020 (za tému Nový európsky Bauhaus), záhradná a krajinná architektka, záhradná a krajinná architektka (z neziskového sektora), záhradný a krajinný architekt, dizajnérka, expertka rozvoja vidieka, expertka miestneho rozvoja, expertka projektového manažmentu vidieka.