30. októbra 2022
Napísal: Filip

Periodický koncept „Diery na trhu“ – Diery na trhu sú určené absolventom, začínajúcim podnikateľom a študentom z oblasti, dizajnu, architektúry, záhradnej a krajinnej architektúry a iných pridružených oblastí. Ich cieľom je analyzovať nedostatky na a vytvárať prepojenia medzi potenciálnymi podnikateľmi zo spomínaných oblastí. Formát má experimentálny charakter a na vytipovanú tému nedostatku sa snažíme ako organizátori vždy nazerať z iného, neštandardného hľadiska pre podporu kreativity účastníkov aktivít. Koncept má potenciál akcelerátora a tvorby členskej základne.

Prvou skúšobnou aktivitou, ktorú sme pripravili bol Workshop zosadieb interiérových rastlín vo verejných budovách. Kreatívny a odborný prístup k interiérovým rastlinám vo verejných budovách vo všeobecnosti na Slovensku výrazne absentuje. Prepájali sme interiérový dizajn s vedomosťami a skúsenosťami záhradných architektov o interiérových rastlinách. Zosadby sa realizovali ekologickou formou, využitím jestvujúceho rastlinného potenciálu budovy knižnice SPU a so snahou o ekonomizáciu údržby.